Klinik İmmünoonkoloji

Baş-boyun kanserleri
Uz Dr Selçuk Seber

Baş boyun kanserleri nasofarenks, orofarenks, larenks,hipofarenks, oral kavite, nazal kavite, paranazal sinüsler ve tükürük bezlerinden kaynaklanan tümörlerden oluşmaktadır. Her yıl dünya çapında 500,000 insanı etkilemektedir ve tüm kanserler arasından en sık ölüme sebebiyet verme açısından altıncı sıradadır. Skuamöz hücreli karsinom (SHK) en sık tanımlanan histolojidir...

Devamı

Akciğer Kanserleri
Doç Dr Özlem Uysal Sönmez

İnsidans, Epidemiyoloji Ve Etyoloji: Akciğer kanseri, tüm dünyada hem kadınlarda hem de erkeklerde kansere bağlı ölümlerinin en önemli sebebidir. Tüm kanserlerin %15’ini oluşturmasına rağmen kanser nedenli ölümlerinin %28’inden sorumludur. Ülkemizde yılda beklenen yeni olgu sayısı yaklaşık 30.000 civarındadır...

Devamı

Meme Kanseri
Doç.Dr.Bala Başak Öven Ustaalioğlu

İNSİDANS ve EPİDEMİYOLOJİ: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olup, USA da 2015 verilerine göre, 231.840 yeni vaka ve 40.290 meme kanserine bağlı ölüm bildirilmiştir. Mamografinin taramada yaygın kullanımıyla hem insidansı, hem de erken evrede tanı olasılığı artmıştır...

Devamı

Özefagus Kanseri
Doç Dr Nedim Turan

Özefagus kanserlerinin büyük çoğunluğunu skuamoz hücreli karsinom (SCC) ve adenokarsinom (ADC) oluşturur. SCC’nin insidansı gittikçe azalmaya devam ederken, Barret özefagusu zemininden gelişen ADC insidansı ise dramatik olarak artmaya devam etmektedir. Eğer insidans artışı anatomik bölgeye göre kategorize edilirse, en fazla artış mide kardiyasında ve özefago-gastrik bileşkede (ÖGB) görülür...

Devamı

Mide Kanseri
Doç Dr Tarkan Yetişyiğit

Dünyada mide kanseri epidemiyolojik olarak tüm kanserler içinde dördüncü sıklıkta, kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ise ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde ise kadınlarda üçüncü erkeklerde ikinci sıradadır. Beşinci dekatta ve erkeklerde daha sık görülmektedir. Türkiye’de batı toplumlarına kıyasla beş kat daha fazla ve on yaş daha erken yaşta görülmektedir...

Devamı

Kolorektal Kanserler
Uz Dr Burçak Erkol

Epidemiyoloji: Genel olarak kadın ve erkekte en sık görülen 3. Kanser olup; kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 2. Sırada yer alır. Türkiye 2012 kanser istatistiklerine göre kolorektal kanser sıklığı erkeklerde 24.7/100,000, kadınlarda 15.2/100,000’dir. Kolorektal kanserlerinin yaklaşık 2/3’ü’si kolon,1/3’ü rektum lokalizasyonunda görülür. Yaşam boyu kolon ca riski her iki cinste de yaklaşık %5 civarındadır...

Devamı

Pankreas Kanseri
Doç.Dr. Lütfiye Demir

Tüm pankreas kanserlerinin %95’inden fazlasını ekzokrin pankreas kanseri oluşturur; bunların %90’ınden fazlası duktal epitelden kaynaklanır ve adenokarsinom histolojisindedir. Pankreas kanserinde cerrahi rezeksiyon tek küratif yaklaşım olmakla birlikte vakaların çoğu lokal ileri ya da metastatik yakalandığından cerrahi olabilen vakalar tüm hastaların ancak %15-20’sini oluşturmaktadır. Ayrıca cerrahi olabilen vakalarda da 5 yıllık sağkalım oranları nod negatif hastalarda %25-30 ‘larda, nod pozitif hastalarda ise ancak %10’lardadır...

Devamı

Over Kanseri
Doç Dr Burak Civelek

Epitelyal over kanseri kadınlarda dünya genelinde 5. en sık görülen kanserdir. Pelvik bölgeden kaynaklanan maligniteler içinde en sık ölüm sebebidir. Her yıl Amerika’da 22.000 yeni over kanseri tanı almakta ve her yıl 14.000 ölüm görülmektedir. Türkiye kanser istatistiklerine göre Türkiye’de kadınlarda 7. Sıklıkta görülmektedir. Tüm kanserlerin %3,9’unu oluşturmaktadır...

Devamı

Servix Kanseri
Doç Dr Burak Civelek

Epidemioloji: Sıklığı giderek azalmakta olan bir kanserdir. Günümüzde Amerika’da 3. en sık görülen jinekolojik kanserdir. Amerika’da 2013 yılında 12.340 kişi tanı almış, 4030 ölüm görülmüştür. Siyahlarda daha sık görülmekte ve mortalite oranları 2 kat daha yüksektir...

Devamı

Endometriyum
Doç Dr Burak Civelek

Epidemiyoloji: Kadın genital bölgesinden kaynaklanan en sık tümörlerdir. Kadınlar arasında 2013 yılında tespit edilen yeni kanser vakalarının %6 sını oluşturmuştur. Jinekolojik tümörler içinde 2. ölüm sebebidir. Tüm yaşam boyunca 38 kadından birinde görülebilir. Beyaz ırkda daha iyi klinik seyri mevcuttur...

Devamı

Vulva ve vajen Kanseri
Doç Dr Burak Civelek

Epidemiyoloji: Vulvar kanser en sık görülen 4. jinekolojik tümördür. Amerikada 2013 yılında 4700 yeni vaka ve buna bağlı 990 ölüm görülmüştür. Vakaların %80-90’ında skuamoz hücreli tip görünür. Bazaloid tip vulvar kanser serviks kanseri risk faktörü olanlarda görülür. Vulvar kanserlerin %60'ı HPV ile ilişkilidir. Tip 16 ve 33 en sık görülen tiplerdir. İmmün yetmezlik yine önemli bir risk faktörüdür...

Devamı

Testis Kanseri
Doç Dr Ümmügül Üyetürk

Testis kanserleri erkeklerde görülen kanserlerin sadece %1’ini oluşturmasına rağmen 20-40 yaş (15-35 yaş) arasında en sık görülen malignitedir. Türkiye Kanser İstatistikleri 2012 verilerine göre ülkemizdeki insidansı 3.8/100bin’dir...

Devamı

Böbrek Tümörleri
Yard Doç Dr. Mehmet Akif ÖZTÜRK

Renal hücreli karsinom tüm erişkin kanserlerinin yaklaşık %2,5’ini oluşturur. Zirve insidansı 6.dekadda olmakta ve erkek kadın oranı 2:1 şeklindedir. Pek çok paraneoplastik sendromlar birliktelik gösterebilir. Sebepleri net olarak bilinememekle beraber saptanabilen tek çevresel faktör sigara kullanımıdır. Öte yandan bazı ailesel nedenler tanımlanmıştır (von Hippel–Lindau sendromu, herediter papiller renal hücreli karsinom, herediter leiomyoma-renal hücreli karsinom, Birt-Hogg-Dubé sendromu gibi)...

Devamı

Prostat Kanseri
Doç Dr Alparslan Özgün

Epidemiyoloji: Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser olup, yine erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık ölüme neden olan kanserdir. Son yıllarda insidansı artarken, ölüm oranı azalmaktadır. Bunun nedeni de, erken tanı olanaklarının artması ve bunun yanında yeni bulunan tedavi ajanları ile sağkalımın uzamasıdır...

Devamı

Hodgkin Lenfoma
Yard Doç Dr Tayfur Toptaş

Giriş: HL, germinal merkez veya post-germinal merkezdeki B lenfositlerden köken alan klonal habis bir hastalıktır. Kendine özgü bir patolojik özellik gösterir: granülositler, lenfositler, plazma hücreleri ve makrofajlardan oluşan reaktif/inflamatuar bir zeminde az sayıda tümör hücreleri (Reed-Sternberg (RS) ve türevi hücreler) bulunması ile karakterizedir...

Devamı

Aşılar
Prof. Dr. Necdet Üskent

Aşılar, immün sistemin doğal yeteneği olan organizmayı koruma görevini uyararak gerek infeksiyon ajanlarına, gerekse hasarlı veya kusurlu DNA’lı hücrelerin çoğalmasına karşı önceden planlanmış olan immün denetimi harekete geçirmeyi ve kuvvetlendirmeyi amaçlar. Bazı kanser aşıları, koruyucu olup (Preventif / Profilaktik Aşılar) sağlıklı kişilerde belirli kanser tiplerinin gelişmesini önlemede kullanılırlar. FDA ve EMEA tarafından bugüne kadar iki koruyucu aşı onaylanmıştır...

Devamı

İmmün ilişkili prediktif faktörler
Prof Dr Berksoy Şahin

Kanser multi-faktöryel bir hastalık olup, ilerleyişine sadece immün yanıt yetersizliği neden olmamaktadır. Bir yandan devam eden genetik mutasyonlar ve yeni çoğalma stratejileri tümör hücresinin en önemli özelliklerinden birisidir. Öyle olmasaydı teorik olarak, immün sistemi aktive ederek tüm tümörlerden kurtulabilirdik. Oysa klinik pratikte az sayıda hasta immün hedefli tedavilerden fayda görmektedir..

Devamı